Regulamin

DEFINICJE:

Usługodawca - KAWOS Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 4/2, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000398236, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6182138930. Kapitał zakładowy spółki: 50 000,00 zł.

Serwis Usługodawcy, Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy swoje Usługi. Serwis znajduje się pod adresem: www.bazakierowcow.pl, www.basedrivers.eu oraz www.basistreiber.de.

Użytkownik – osoba pełnoletnia korzystająca z Usług nie wymagających rejestracji.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili udostępnienia Regulaminu, umożliwiającego zapoznanie się z nimi.

II. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 2. Użytkownik korzystając z usług Serwisu Usługodawcy oświadcza, że:
  1. podane przez siebie dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw innych osób,
  2. jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. został mu udostępniony Regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą aktywowania Konta w Serwisie Usługodawcy.
 4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy Konto.
 6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w serwisie Usługodawcy lub jest ona sprzeczna z prawem lub narusza dobra osobiste. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może zablokować Usługi świadczone Usługobiorcy.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 11. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.

III. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z Internetem,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem Internetu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 5. Usługi dostępne dla Usługobiorców:
  1. umieszczanie, dodawanie i wyszukiwanie oraz kojarzenie ofert pracy dla kierowców i przewoźników (pośrednictwo pracy), w tym także na portalu www.gieldapracy.pl,
  2. aplikowanie do wzięcia udziału w szkoleniach oraz otrzymywanie informacji o szkoleniach,
  3. wyszukiwanie ośrodków szkolenia kierowców w celu organizacji szkoleń,
  4. dodawanie i wyszukiwanie zleceń przewozu towarów dla kierowców oraz przewoźników.

IV. Prawa i obowiązki usługodawcy, użytkowników i usługobiorców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca ma prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względów technicznych,
  2. wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda nieprawidłowy adres elektroniczny,
  4. koniecznych modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców oraz podjęcia innych dozwolonych prawem czynności związanych z serwisem.
 4. Usługobiorca może zarządzać Usługami poprzez swoje Konto oraz Ustawienia Prywatności, w tym edytowanie podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem.
 6. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu,
  5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem.
  2. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. Warunki płatności

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się Umową o świadczenie takiej Usługi.
 3. Usługodawca nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu Usługodawcy z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Usługobiorcy lub Użytkownika, za których działania lub zaniechania Usługobiorca luba Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. skutki korzystania z Serwisu Usługodawcy w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i/lub postanowieniami Regulaminu,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich. Nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w serwisie lub wysyłane za pośrednictwem Internetu przez Użytkowników i Usługobiorców,
  4. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem siły wyższej (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  6. podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji Konta,
 5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie Usługodawcy, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Nie może to naruszać w żaden sposób praw Usługobiorców i Użytkowników.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  • nazwisko i imiona,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
  • adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com),
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
  • miejsce pracy,
  • data urodzenia,
  • wykształcenie,
  • zawód,
  • historia zatrudnienia,
  • historia edukacji i odbytych szkoleń,
  • płeć,
  • znajomość języków obcych,
  • zainteresowania/hobby,
  • umiejętności/kompetencje,
  • preferencje zatrudnienia,
  • CV,
  • dane dotyczące wynagrodzenia.
 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego imienia, wieku oraz miejscowości, w której mieszka.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika lub Usługobiorcy na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu świadczenia Usług uniemożliwia świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji Usług, tj. ośrodkom szkolenia kierowców, potencjalnym pracodawcom. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się również ww. podmioty, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 7. Usługobiorca i Użytkownik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy i Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. KAWOS Sp. z o.o. ma prawo do gromadzenia informacji oraz statystyk dotyczących osób odwiedzających Serwis. Dane mogą zostać wykorzystane do pomocy na każdym etapie rekrutacji

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.
 3. Usługodawca zaleca, aby treść reklamacji zawierała następujące elementy, które pomogą w szybszym jej rozpatrzeniu:
  1. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej Użytkownika/ Usługobiorcy,
  2. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. żądania wobec Usługodawcy.
 4. Reklamacja może być złożona:
  1. na adres: Usługodawcy, tj. KAWOS Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz),
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bazakierowcow.pl
 5. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 7. Użytkownik lub Usługobiorca mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uprawnieni oni są do zwrócenia się do:
  1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Właściwe procedury w ww. zakresie dostępne są na stronach internetowych tych instytucji oraz w ich siedzibach.

IX. Kontakt z usługodawcą

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawca we wszelkich sprawach na adres: Usługodawcy, tj. KAWOS Sp. z o.o., ul. Rzemieśłnicza 4/2, 62-800 Kalisz, kontakt@bazakierowcow.pl, tel. 602 598 374, (62) 767 22 43,
 2. Korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Usługobiorcy lub Użytkownika

X. Rozwiązywanie umowy lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługobiorca będący konsumentem (w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w przypadkach świadczenia Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 4. Odstępując od umowy konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat:
  KAWOS Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz
  e-mail: kontakt@bazakierowcow.pl

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  ............................................................................................................................................................................................................

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  ............................................................................................................................................................................................................

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  ............................................................................................................................................................................................................

  – Adres konsumenta(-ów)

  ............................................................................................................................................................................................................

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy, tj. KAWOS Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz, bądź mailowo na adres: kontakt@bazakierowcow.pl.
 6. Usługobiorca nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
 7. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, po wcześniejszym skierowaniu do Użytkownika lub Usługobiorcy przez Usługodawcę wezwania do zaniechania tychże naruszeń i braku reakcji na to wezwanie w terminie 3 dni od daty jego wysłania,
  2. nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 8. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od czerwca 2015 r.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 10. Regulamin dostępny jest dla każdego Usługobiorcy i Użytkownika w wersji elektronicznej na stronie www.bazakierowcow.pl, www.basedrivers.eu oraz www.basistreiber.de (zakładka „Regulamin”).
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy i Użytkownikowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w dziale XI ust. 10 Regulaminu,
  2. przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z Regulaminem,
  3. wersję papierową (drukowaną) dostępną w siedzibie Usługodawcy.

Warunki korzystania

Serwis nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem, nie wolno umieszczać oraz wysyłać za jego pośrednictwem fałszywych informacji, gróźb, obelg, treści nieprzyzwoitych, które mogą działać na szkodę osób trzecich.

Osoby korzystające z serwisu potwierdzają, iż nie będą zamieszczać na nim materiałów zainfekowanych, oraz innych szkodliwych treści.

Użytkownicy serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmować żadnych działań, które mogą zaszkodzić reputacji firmy KAWOS Sp. z o.o. oraz które są znieważające wobec innych osób, mają charakter prześladowań lub gróźb.

Tym samym zapewnią zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie poufne informacje, podane przez KAWOS Sp. z o.o.

Użytkownicy nie ponoszą opłat za korzystanie z serwisu ani innych usług. Muszą być świadomi, że możemy wymagać potwierdzenia przez nich swoich danych osobowych i kontaktowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Drogi Użytkowniku pamiętaj, że nieprzestrzeganie przez Ciebie dostarczenia wszelkich informacji wymaganych przez Nas w ciągu 14 dni, bez podania uzasadnienia zezwala Nam rozwiązać Umowę.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych podczas umieszczania informacji na naszym serwisie.

KAWOS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz statystyk dotyczących osób odwiedzających nasz serwis. Dane mogą zostać wykorzystane do pomocy na każdym etapie rekrutacji.

W uzasadnionych przypadkach KAWOS Sp. z o.o. będzie określać stopień zgodności korzystania z serwisu z podanymi zasadami i może uniemożliwić korzystanie z niego lub usunąć wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami.

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim, które wspomagają proces rekrutacyjny. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Poufności oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Nasza odpowiedzialność

KAWOS Sp. z o.o. nie daje żadnych gwarancji dotyczących poprawnego działania strony oraz usług. Nie odpowiada także za przejściową niedostępność serwisu związaną z jego konserwacją, modyfikacją oraz zagadnieniami technicznymi będącymi poza kontrolą.

KAWOS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków określających korzystanie z serwisu w dowolnym czasie. Użytkownicy zobowiązują się zaakceptować nowe warunki.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody zawarte na naszym serwisie, a także nie jest zobligowana do zadośćuczynienia wobec osoby, która poniosła stratę finansową, nie może zrealizować perspektyw i możliwości zawodowych lub jakichkolwiek pośrednich strat lub szkód.

KAWOS Sp. z o.o. nie gwarantuje, że potencjalny pracodawca wyrazi zainteresowanie odnośnie informacji o danym kandydacie, lub, że dany kandydat będzie spełniał oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Nasz serwis zawiera połączenia z innymi stronami internetowymi, więc użytkownik może z nich skorzystać. KAWOS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, Użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność.